In het hol van de roedel
Overleg inwoners kern Bunde en wethouder John UmmelsEr is onrust in Bunde vanwege de plannen voor revitalisering van de woon- en winkelkern rondom het St. Agnesplein en de Vliegenstraat. Daarom nodigden de inwoners van kern Bunde hun wethouder John Ummels uit voor een bijeenkomst op vrijdag 21 oktober.

Met de hoop dat de wethouder enige duidelijkheid kon verschaffen, liep zaal cafe de Vos in de Vliegenstraat tegen aanvangstijd 19.00 uur snel vol. Zo'n negentig belangstellenden namen plaats aan de tafels of gingen achteraan staan, ook enkele rolstoelgebruikers waren aanwezig om op hun belangen toe te zien. Fred Zelissen, interim-directeur van basisschool Franciscus Bunde, trad op als voorzitter en voorzag waar nodig in een heldere samenvatting of leidde de avond in juiste banen. Het behoeft weinig uitleg dat de sfeer zinderde van onzekerheid omtrent de toekomst in het betreffende gebied. Begrippen als onteigening en kapitaalvernietiging werden de voorbije weken en zelfs maanden veelvuldig in de mond genomen. Maar waar gaat het nou precies om?

Gemeente in gebreke
Helaas kunnen wij bij het ter perse gaan van deze Gloriette de resultaten van de gemeenteraadsvergadering op 27 oktober niet meenemen. Op die bewuste vergadering zal namelijk gestemd worden voor het al dan niet aanvaarden van een voorstel inzake het opstellen van een kader omtrent de stedenbouwkundige visie voor ontwikkeling St. Agnesplein-Vliegenstraat en de daaraan gekoppelde (haalbaarheids)onderzoeken. Bent u bij het lezen van de vorige zin het spoor plots bijster? Troost u, dat is precies hoe de inwoners van kern Bunde zich voelen. Voor een juiste en heldere analyse van de oorzaken rondom de commotie lijkt een antwoord voorlopig voldoende: men verwijt de gemeente gebrekkige communicatie, onzorgvuldig informeren en wellicht zelfs omslachtig formuleren. Welkom in de jungle van de semantiek.

Revitalisering St. Agnesplein-Vliegenstraat
Nadat wethouder Ummels de gemeentelijke visie omtrent de ingrijpende revitalisering stap voor stap uiteen heeft gezet, wordt duidelijk waarom dit alleen maar vragen en onrust veroorzaakt. De inwoners kern Bunde hebben het gevoel dat er achter hun rug om bepaald wordt wat er staat te gebeuren, omdat zij in de geopperde plannen (uitbreiding en verplaatsing supermarkt, oplossen van problemen parkeergelegenheid, nieuwbouw seniorenwoningen) niet gehoord zijn of zelfs maar verwittigd. Dat laatste is volgens wethouder Ummels niet waar, daar de betrokken huiseigenaren in de als kader bestempelde gebieden (noordkant of westkant) allen een brief van de gemeente hebben ontvangen. Uit de zaal klinkt protest, daar men vindt dat het om meer belanghebbenden gaat dan alleen de eigenaren van woningen die eventueel zullen moeten verdwijnen, de organisatie Schuitema (C1000), Woningstichting Meerssen en de gemeente.

Algemeen versus individueel belang
De onrust onder de bewoners blijkt meerledig en zelfs gecompliceerd, want technisch gezien is er nog geen enkele concrete beslissing genomen over de herinrichting van de betrokken woon- en winkelkern. Het raadsvoorstel van 27 oktober betreft alleen een verzoek voor het opstellen van kaders waarbinnen mogelijke verbouwingen plaats zullen vinden. Ook zullen er nog de nodige onderzoeken moeten worden gedaan. Wel lijkt inmiddels bepaald dat het om een keuze tussen twee gebieden gaat, namelijk aan de noord- of de westkant. De argumenten die wethouder Ummels oppert voor het verplaatsen van de supermarkt en de noodzaak voor de bouw van aangepaste seniorenwoningen (als gevolg van een landelijk georienteerde indicatie) klinken vrij aannemelijk en worden door niemand in het publiek betwist. De bezwaren die de inwoners echter aantekenen, hebben te maken met het feit dat ze tot nu toe niet betrokken zijn bij deze hele gang van zaken en geen enkele inbreng hebben in de concrete bepaling van een eventueel revitaliseringsplan. Wethouder Ummels spreekt over de discrepantie tussen het algemeen en individueel belang en onderkent zeker dat er enige emotie mee gemoeid is. Om de beurt doen aanwezigen hun zegje, zo wordt duidelijk dat mensen bezorgd zijn om hun woongenot en dat ze juist vanwege de groene gebieden en rust in Bunde (zijn komen) wonen. Een herinrichting zoals deze door wethouder Ummels wordt aangeduid, bedreigt die basis. Ook is er luid applaus wanneer iemand voorstelt om de supermarkt dan maar buiten de als kader aangemerkte gebieden te verplaatsen, maar dat is volgens wethouder Ummels planologisch niet geoorloofd.

De politieke mangelmolen
Menig bewoner is met deze bijeenkomst enigszins wijzer geworden omtrent de beweegredenen die ten grondslag liggen aan de geopperde herinrichtingsplannen. De supermarkt groeit en heeft meer ruimte nodig. De Vliegenstraat staat maximaal onder druk in verband met bereikbaarheid en parkeren, dus er moet verhuisd worden. Ook het St. Agnesplein is aan een metamorfose toe om in de toekomst als een aantrekkelijk modern winkelgebied te kunnen fungeren, al zijn de meningen onder de bewoners daaromtrent nog sterk verdeeld. Men heeft in een dialoog met de wethouder kunnen uiten dat men meer betrokkenheid wenst. In die geest is er duidelijkheid wat betreft de gebrekkige verstrekking van informatie door de gemeente tot dan toe, een mechanisme dat in het vervolg naar behoren zal functioneren, zo is toegezegd door wethouder Ummels. Er is duidelijkheid over de te volgen procedures (gemeenteraad beslist, stemt voor of tegen; B&W voert uit, gaat naar de mensen toe voor inzage en inspraak, stelt voorstel op dat naar de gemeenteraad gaat etc etc) rondom de voorstellen inzake onderzoek, haalbaarheid en een uiteindelijke invulling van de revitalisering St. Agnesplein Vliegenstraat, ook al zullen er waarschijnlijk betrokkenen zijn die het definitieve plan dan niet op prijs stellen. Wat in deze kwestie momenteel ontbreekt, is de stem van de gemeenteraad die als gekozen vertegenwoordigers van de bevolking in diens belang optreden en vervolgens handelen. Op woensdag 27 oktober zullen zij voor of tegen het raadsvoorstel stemmen dat de kaders aangeeft voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie ten aanzien van de ontwikkeling St. Agnesplein - Vliegenstraat. Het begrip democratie kreeg op deze bijeenkomst wellicht even een ander aangezicht, doordat een bezorgde en mondige groep inwoners gebruik maakte van hun rechten om gehoord te worden. Ook past deze avond makkelijk onder de noemer van een nog uit te voeren haalbaarheidsonderzoek waarvoor eigenlijk pas op 27 oktober gestemd zal worden, al rijst de vraag of de inwoners kern Bunde, als actieve partij, in die onderzoeken een gelijkwaardige rol toebedeeld is. Hoe dan ook, er spelen verschillende belangen die in een zorgvuldige en eerlijke afweging tot concrete resultaten zullen moeten leiden waarover voorlopig dus nog geen enkele zekerheid bestaat.


Terug naar overzicht